Privacyreglement Saltro


Toelichting

Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens ('WBP') in werking getreden. 

In de WBP staan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. Stichting Saltro ('Saltro') acht het van groot belang dat (persoons)gegevens van betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met het bepaalde in de WBP worden verwerkt. In dit kader is het navolgende privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement van Saltro is eveneens van toepassing op al haar dochterondernemingen.

Algemene bepalingen

Artikel 1       Begripsbepalingen
 
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens;
Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Verwerking: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, gebruiken, uitwisselen of vernietigen van Persoonsgegevens;
Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, b.v. een klant die online een test heeft gekocht op de Saltro Directlab website;
Bewerker: Degene die ten behoeve van Saltro Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Artikel 2       Identiteit van de verantwoordelijke

Saltro Directlab is een initiatief van Stichting Saltro. Er kan contact worden opgenomen met Saltro of Saltro Directlab via saltrodirectlab@saltro.nl. Beide identiteiten zijn te vinden op onderstaande locatie:
            Mississippidreef 83
            3565 CE Utrecht
De Functionaris Gegevensbescherming is ook bereikbaar via saltrodirectlab@saltro.nl. Indien een Betrokkene een klacht wil indienen over de diensten van Saltro Directlab dan kan ook dat via saltrodirectlab@saltro.nl.

Artikel 3       Reikwijdte van het reglement

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerkingen van Persoonsgegevens van Betrokkenen, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daar in te worden opgenomen.

Artikel 4       Verkrijgen Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens van een Betrokkene worden door Saltro verkregen van de Betrokkene zelf.

Artikel 5       Doel van de Verwerking

De doeleinden die met de Verwerking van Persoonsgegevens door Saltro worden nagestreefd zijn de navolgenden:
5.1 De Persoonsgegevens van een Betrokkene worden via het webformulier verwerkt door een bewerker. Zodra de gegevens door Betrokkene worden ingevuld op het webformulier worden deze direct versleuteld door de bewerker. Nadat deze bewerker de gegevens heeft doorgegeven aan de partij die het testpakket verstuurd en aan Saltro Directlab, de bewerker alle gegevens onmiddellijk definitief verwijderd. Wij hebben dit afgesproken met de bewerker en controleren dit regelmatig.
De tweede bewerker gebruikt de Persoonsgegevens om het testpakket klaar te maken. Nadat het testpakket is verstuurd worden door de bewerker alle gegevens onmiddellijk definitief verwijderd. Wij hebben dit afgesproken met de bewerker en controleren dit regelmatig.
Saltro Directlab ontvangt de factuurgegevens en slaat deze op voor de financiële afwikkeling.
Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Betrokkene om het product (de zelfafnametest) te leveren en de dienst (het testen en doorgeven van de uitslag) te verlenen.
5.2 Alle persoonsgegevens die worden verwerkt rondom de dienstverlening van Saltro Directlab worden geclassificeerd als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Saltro Directlab mag deze, als zorgverlener, verwerken. Uiteraard zal Saltro Directlab er voor zorgen dat de bewerking, ook door bewerkers, onder strenge voorwaarden gebeurd.

Artikel 6       Opgenomen gegevens
 
6.1 Door Saltro Directlab zullen niet meer Persoonsgegevens worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de in artikel 5 omschreven doeleinden nodig zijn.
6.2 De Persoonsgegevens die door Saltro Directlab worden verwerkt in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden en de verwezenlijking van de door haar na te streven doeleinden zijn: Naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, aangevraagd onderzoek, onderzoeksresultaten.

Artikel 7       Beveiliging
 
7.1 Saltro Directlab legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige, onregelmatige of doeloverschrijdende Verwerking.
7.2 Alleen personen die bevoegd zijn en een directe betrokkenheid hebben krijgen toegang tot de gegevens.
7.3 De personen/functies die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens van de Betrokkenen zijn gebonden aan de plicht tot geheimhouding. Ze hebben dienaangaande een verklaring ondertekend, welke is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
7.4 Elektronische toegang tot Persoonsgegevens binnen de organisatie van Saltro is uitsluitend mogelijk met gebruikmaking van een uniek wachtwoord. Indien Persoonsgegevens elektronisch worden verzonden via een ook voor (onbevoegde) derden toegankelijk medium, worden deze Persoonsgegevens geëncrypteerd alvorens tot verzending wordt overgegaan.
7.5 Om de diensten van Saltro Directlab te kunnen uitvoeren zijn twee bewerkers aangesteld. De 1e bewerker beheert de webapplicatie en de 2e bewerker verzorgt de pakketverzending.

Artikel 8       Verstrekking Persoonsgegevens aan derden
 
8.1 Persoonsgegevens van Betrokkenen worden verstrekt aan:
  a. Personen/functies binnen de organisatie van Saltro Directlab en Saltro ten behoeve van de uitvoering van aan hen opgedragen taken. Binnen Saltro zijn er functionele scheidingen aangebracht zodat onbevoegde geen toegang hebben tot de data.
  b. De bewerkers ten behoeve van de uitvoering van aan hen opgedragen taken.
  c. De Betrokkene zelf onder de voorwaarden als in artikel 10 omschreven.
8.2 Persoonsgegevens van Betrokkenen worden niet verstrekt aan andere partijen dan vermeldt in artikel 8.1. tevens zullen de persoonsgegevens niet worden verwerkt door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Artikel 9       Bewaartermijn van Persoonsgegevens
 
9.1 Persoonsgegevens van Betrokkenen worden door Saltro Directlab niet langer bewaard dan 15 jaar na afloop van het laatste contact tussen Saltro Directlab en de Betrokkene.
9.2 Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens uit het (geautomatiseerde) bestand verwijderd, waarna vernietiging van de Persoonsgegevens plaatsvindt.
9.3 Persoonsgegevens van Betrokkenen kunnen op aanvraag van de Betrokkenen vroegtijdig uit het bestand worden verwijderd. Betrokkene kan deze procedure in gang zetten via een email naar saltrodirectlab@saltro.nl.

Artikel 10       Recht op inzage
 
10.1 Iedere Betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Saltro Directlab te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende Persoonsgegevens door Saltro worden verwerkt.
10.2 Het verzoek tot het doen van inzage kan uitsluitend door de Betrokkene worden gedaan en/of door diens gemachtigde ten kantore van Saltro Directlab onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs van de Betrokkene en, in het geval van een machtiging, tevens een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een door de Betrokkene ondertekende machtiging, waarin expliciet staat vermeld dat de machtiging is verstrekt tot het geven van inzage betreffende Persoonsgegevens van de Betrokkene.

Artikel 11       Recht op correctie
 
11.1 Degene aan wie overeenkomstig het vorige artikel (recht op inzage) kennis is gegeven van hem/de Betrokkene betreffende Persoonsgegevens, kan Saltro Directlab verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
11.2 Saltro Directlab bericht de verzoeker (de Betrokkene of diens gemachtigde) binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre Saltro Directlab aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
11.3 Saltro Directlab draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk door haar wordt uitgevoerd.
11.4 Het verzoek tot het doen van correctie kan uitsluitend door de Betrokkene worden gedaan en/of diens gemachtigde ten kantore van Saltro onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs van de Betrokkene en, in het geval van een machtiging, tevens een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een door de Betrokkene ondertekende machtiging, waarin expliciet staat vermeld dat de machtiging is verstrekt tot het vragen van correctie betreffende Persoonsgegevens van de Betrokkene.

Artikel 12       Bewerker
 
12.1 Indien Saltro Persoonsgegevens te haren behoeven laat verwerken door een Bewerker, draagt Saltro zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Saltro ziet toe op de naleving van die maatregelen.
12.2 De uitvoering van Verwerkingen door een Bewerker wordt geregeld in een overeenkomst tussen de Bewerker en Saltro.

Artikel 13       Slotbepalingen
 
13.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit privacyreglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de Verwerking van Persoonsgegevens bij Saltro Directlab.
13.2 Indien een wijziging optreedt in de doelstellingen die aan de Verwerking van de Persoonsgegevens ten grondslag liggen dan wel in de opgenomen Persoonsgegevens of in het gebruik dat van de Persoonsgegevens wordt gemaakt, dient het reglement te worden aangepast. Een aanpassing van het reglement kan slechts worden doorgevoerd door Saltro Directlab.
13.3 Bijlagen bij dit reglement worden geacht integraal onderdeel van dit reglement uit te maken.
13.4 De bepalingen in dit reglement laten de rechten van de Betrokkene en de verplichtingen van Saltro Directlab op grond van de WBP onverlet.
13.5 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Saltro Directlab met inachtneming van de bepalingen in de WBP.
13.6 Dit reglement is per 1 juni 2016 in werking getreden.

Uw voordelen

  • Snel
  • Makkelijk
  • Betrouwbaar
  • Discreet

Bekijk de instructiefilm

Bekijk de instructiefilm De instructie voor de combinatietest (chlamydia & gonorroe) is hetzelfde.